ANUNT CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI VACANTE 17.03.2021

ANUNT  CONCURS

Administratia  Pietelor  Sector 5  organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor  posture  vacante, personal contractual in cadrul aparatului propriu;

                        In  conformitate  cu  prevederile  art.30  alin.(1)  din  legea  53 / 24.01.2003,luand  in  considerare  legislatia  in  vigoare  cu  privire  la  incadrarea  salaritilor  la  institutiile  publice  si  la  unitatile  bugetare, – Administratia  Pietelor  Sector 5  scoate  la  concurs  urmatoarele  posturi:

 • Administrator  Piata –  sunt  necesare  studii  medii  sau  superioare     – 2  posturi  vacante   pe  perioada  nedeterminata – selectie dosare,proba  scrisa  si  interviu;

CONDITII GENERALE DE INSCRIERE LA CONCURS

   Candidatii  trebuie  sa  indeplineasca  conditiile  prevazute  de  art.3  din  H.G.  nr.286 / 2011  pentru  aprobarea  Regulamentului  cadru  privind  stabilirea  principiilor  generale  de  ocupare  a  unui  post  vacant  sau  temporar  vacant  corespunzator  functiilor  contractualem si  a  criteriilor  de  promovare  in  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare  a  personalului  contractual  din  sectorul  bugetar, respectiv:

 • au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
 • cunosc limba română scris şi vorbit.
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 • au capacitate deplină de exerciţiu.
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
 • îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs.
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

            Concursul  se  va  desfasura  in  3 etape:

 1. – selectia  dosarelor  in  data  de  04.05.2021;
 2. – proba  scrisa  in  data  de  10.05.2021, orele  11,00 – pentru  sustinerea  probei  scrise  la  sediul  Administratiei  Pietelor  Sector 5, Sos.Alexandriei  nr.3-5, sector 5, Bucuresti;
 3. – interviul  in  data  de  13.05.2021;

            Pentru  inscrierea  la  concurs  candidatii  vor  depune  dosarul  la  Secretariatul  institutiei – Sos. Alexandriei  nr. 3-5, sector 5, Bucuresti, in  zilele  lucratoare  – intre  orele  8,00,- 16,00,respectiv  vineri  8,00 – 14,00, pana  pe  data  29.04.2021  orele  16,30 

            Documentele  vor  fii  prezentate  intr-un dosar  plic.

            Copiile  solicitate  vor  fii  prezentate  si  in  original  in  vederea  certificarii  conformitatii  copiilor  cu  acestea;

            Dosarul  va  cuprinde:

 • Copie  act  identitate;
 • Actele  care  atesta  pregatirea  profesionala (in  original  si  copie)
 • Copie  carnet  de  munca 
 • Adeverinta  medicala  care  sa  ateste  starea  de  sanatate 
 • Cerere  de  participare  la  concurs
 • Cazier  judiciar
 • Curriculum  vitae
 • Alte  documente  relevante  pentru  desfasurarea  concursului;

Candidatii  pot  contesta  numai  punctajele  proprii,,in termen  de  cel  mult  o  zi  lucratoare  de  la  data  afisarii.

Participa  la  interviu  numai  candidatii  care  au  obtinut  cel  putin  50  de  puncte  la  proba  scrisa.

Punctajul  final  se  calculeaza  ca  medie  aritmetica  a  punctajelor  obtinute  la  proba  scrisa  si  interviu, care  trebuie  sa  fie  minim 50, si  este  declarant  admis  candidatul  care  a  obtinut  punctajul  final  cel  mai  mare.

Bibliografia  de  concurs  si  relatii   suplimentare  privind  desfasurarea  concursului se  pot  obtine  la  tel. 021.423.39.65  int.104;